declaració d'intencions

Missió

La nostra missió és donar, a tots els nostres alumnes, l’oportunitat d’assolir l'excel·lència acadèmica, artística i esportiva, així com l’equilibri espiritual, físic i intel·lectual per tal d’aconseguir els objectius vitals a llarg termini.


Educació d’alta qualitat

Estudiar al BCA és…
Reproduir els contexts i les situacions reals

Estar implicat i vinculat a la realitat i els esdeveniments del món, i ser conscient de la rellevància i de la influència de la interdisciplinarietat per tenir un apropament global a un problema o camp d'estudi.

Construir i investigar

Participar activament en un procés de creació expressiu, enllaçant les noves idees amb els coneixements prèviament adquirits. Utilitzar mètodes d’investigació per la resolució de problemes i per estimular el pensament crític amb eines com jocs, projectes, debats i recerca.

Aprenentatge cíclic i progressiu

Aprendre en tres fases clau: Acció, Resposta i Reflexió.

Aprenentatge personalitzat i col·laboratiu

Reconeixement de l’alumne com individu i desenvolupar tot el seu potencial a través dels seus interessos i de les seves habilitats, donant tot el suport necessari. Entendre i valorar el treball col·laboratiu i la co-construcció del coneixement en grup.

Oficina de l’estudiant

Facilitar totes les oportunitats als alumnes per l’emancipació i el lideratge, com per exemple, a l’hora de prendre decisions que afectin la seva trajectòria educativa. D’aquesta manera, es crea una relació molt positiva i constructiva entre el professor i l’alumne.

Promocionar les relacions interculturals

Conèixer el nostre entorn multicultural, la cultura del país, el currículum britànic, els valors de l’escola i apreciar l’ampli ventall de nacionalitats que ens envolta, per transformar els alumnes en ciutadans globals.


Filosofia de l’escola

L’apropament del BCA per arribar a un nivell d’educació d’alta qualitat és nodrir el desenvolupament cognitiu i l'adquisició de coneixement a través de:

les habilitats de comunicació

la curiositat

l’apreciació de la diversitat

l’habilitat per resoldre problemes

el sentit de la responsabilitat

el compromís amb la sostenibilitat

la tenacitat

el coratge

l’autoconsciència

people

la capacitat de treballar en equip

la inventiva

la benevolència

Inspirat en els valors del BCA v.1 (2018-2021), resultats obtinguts en l'enquesta a la comunitat BCA 2022, el perfil de l'estudiant IB. i del marc d'estudi Round Square Discovery

Missatge del director
El nostre campus